Grau Superior - Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Grau Superior - Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Grau Superior: Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

2. El títol de tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa permet l’accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d’admissió que s’estableixin.

3. El títol de tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s’estableixin.

Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

L’àmbit professional de treball

Aquest professional exercirà l’activitat en l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxes (intranet, Internet i/o extranet.

Les ocupacions i llocs de treball són:

a) Personal tècnic en administració de sistemes.

b) Responsable d’informàtica.

c) Personal tècnic en serveis d’Interne.

d) Personal tècnic en serveis de missatgeria electrònica.

e) Personal de recolzament i suport tècnic.

f) Personal tècnic en teleassistència.

g) Personal tècnic en administració de base de dades.

h) Personal tècnic de xarxes.

i) Personal supervisor de sistemes.

j) Personal tècnic en serveis de comunicacions.

k) Personal tècnic en entorns web.