Grau Mig - Sistemes Mircoinformàtics i Xarxes

Grau Mig - Sistemes Mircoinformàtics i Xarxes

Grau Mig - Sistemes Mircoinformàtics i Xarxes

smx

Accés

Pots accedir directament amb els següents títols:

Altra forma d'accedir consisteix en superar una prova d'acces al cicle formatiu. Per presentar-te has de tenir al menys 17 anys complerts en aquell mateix any.

Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials, i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

L’àmbit professional de treball

Aquest professional exercirà l’activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Les ocupacions i llocs de treball són:

a) Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.

b) Personal tècnic de suport informàtic.

c) Personal tècnic de xarxes de dades.

d) Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.

e) Comercials de microinformàtica.

f) Personal operador de teleassistència.

g) Personal operador de sistemes.

Tríptic del Cícle Formatiu